DEFINITIE LEGALISATIE

Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.


Wat is een legalisatie?

Een legalisatie (ook: legalisering) is een echtverklaring. Het is meer bepaald een bevestiging door een officiële autoriteit van de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid van de ondertekenaar en/of de identiteit van de stempel/zegel op een document.

Wanneer documenten gelegaliseerd moeten worden, is dat om erkend te worden in een ander land of door een andere overheid dan deze die het document afleverde.

De legalisatie, niet te verwarren met de eensluidendverklaring van afschriften, is een eenvoudige administratieve formaliteit die geen authenticiteit verleent aan de inhoud van een akte.

Wat moet er gebeuren met uw originele document?

Naargelang het land van herkomst of bestemming moeten documenten al dan niet worden gelegaliseerd. Voor sommige landen volstaat het dat een apostille (vereenvoudigde legalisatie) wordt aangehecht aan het document. U kunt nagaan welke regeling in uw geval van toepassing is op de websites www.diplomatie.be (klik op “Legalisatie” in de rubriek “Diensten”), www.hcch.net (“Apostille section”) of bij de bevoegde dienst van de FOD Buitenlandse Zaken. Om te weten of uw brondocumenten gelegaliseerd moeten worden voor u de vertaling laat uitvoeren, kan u ook de volgende brochure raadplegen: http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/26.pdf

De hele legalisatieprocedure is echter een complexe materie. Het is mogelijk dat u verschillende stappen moet combineren. Zo moeten documenten met daarop de handtekening van een Belgische magistraat, maar die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland, worden gelegaliseerd door achtereenvolgens de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken. In sommige gevallen moet het voor het buitenland bestemde document tevens worden voorgelegd aan de diplomatieke vertegenwoordiging van het betrokken land in België. De wijze van legalisatie van in het buitenland opgestelde documenten is afhankelijk van het land van herkomst van het document. Het is raadzaam contact op te nemen met de bevoegde dienst van de FOD Buitenlandse Zaken.

Voor bepaalde landen geldt, in plaats van de "gewone" legalisatieprocedure, de (vereenvoudigde) mogelijkheid van de apostille. Dit werd ingevoerd door het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961.

Documenten afkomstig uit een aantal landen moeten in het land van herkomst door de bevoegde autoriteiten voorzien worden van een apostille. Dit is een officieel formulier dat aan het documentwordt vastgemaakt. Indien aan de formaliteit van apostille is voldaan, is verdere legalisatie niet meer nodig, noch door de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in het buitenland, noch door de FOD Buitenlandse Zaken te Brussel.

Voor een apostille op Belgische documenten bestemd voor het buitenland moet men zich wenden tot de Dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken te Brussel. Dit is slechts mogelijk voor bepaalde landen die aangesloten zijn bij het verdrag. Voor nog andere landen geldt op basis van internationale en Europese regels een vrijstelling van legalisatie.

Voor welke landen de legalisatie, de apostille of de vrijstelling geldt, kan worden nagegaan op www.diplomatie.be (per categorie van document en per land). Indien de legalisatie vereist is, wordt verder doorverwezen naar de bevoegde ambassade of het bevoegd consulaat van België in het desbetreffende land. In geval van apostille wordt doorverwezen naar de bevoegde lokale overheid (via de website van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, Verdrag van Den Haag)

Wat moet er gebeuren met de vertaling?

Ook de beëdigde vertaling van uw brondocument moet doorgaans nog gelegaliseerd worden. Hieronder leest u meer hierover.

--------------------------------------------------------------------------------

BREPOELS VERTAALBUREAU

PIETELBEEKSTRAAT 155, 3500 HASSELT

Telefoon: 011/201 777
Mail: contact@brepoels-translation-agency.be
Fax: 011/201 778

--------------------------------------------------------------------------------

De gegevens hierboven zijn louter informatief en binden Brepoels Vertaalbureau op geen enkele wijze.


Alle teksten © Brepoels Vertaalbureau.